విండ్‌మిల్ లాంతరు యొక్క ఆపరేటింగ్ సూచన

ఫాంగ్యువాన్ లాంతరు యొక్క ఆపరేటింగ్ సూచన

హై ల్యూమన్ జాడే లాంటెన్ యొక్క ఆపరేషన్ ఇన్‌స్టక్షన్

RGB జాడే లాంతరు యొక్క ఆపరేషన్ సూచన

జాడే లాంతరు యొక్క ఆపరేషన్

నైట్ SE లాంతరు యొక్క ఆపరేషన్ మాన్యువల్

ఎవెలిన్ లాంతరు యొక్క ఆపరేషన్ మాన్యువల్

లీజర్ లివింగ్ ఆపరేటింగ్ కోసం ఆయిల్ లాంతరు